Jak postupovat v oblasti financí

 • Je možné požádat notáře o zjištění finančních prostředků a produktů, které zemřelý měl
 • Po úmrtí funguje bankovní účet zemřelého dál, odcházejí z něho všechny sjednané platby (např. trvalé příkazy), pokud nejsou nastaveny na zrušení v případě úmrtí
 • Pokud to vaše situace umožňuje, převeďte včas na účet zemřelého dostatek peněz, aby platby probíhaly a vy se vyhnuli problémům s neplacením závazků
 • Podmínky jednotlivých bank, pojišťoven, dodavatelů energií či mobilních operátorů se mohou mírně lišit
 • Smlouvy u dodavatele energií je třeba řešit poměrně rychle, není možné čekat na konec dědického řízení - podle zákona smlouva s nimi zaniká úmrtím
 • POZOR! Hrozí reálné riziko, že i v případně společného účtu zůstane manželka zemřelého bez přístupu k penězům, které jsou součástí dědického řízení - je žádoucí to probrat s notářem
 
Bankovní účet

Smrtí majitele účtu nezaniká ani smlouva o běžném účtu, ani smlouva o vkladovém účtu. Banka i po smrti majitele účtu pokračuje v přijímání peněz a provádění platebních transakcí na základě příkazů, které jí dal zůstavitel za svého života. Banka zastaví pouze ty platební transakce z účtu, u kterých majitel účtu výslovně stanovil, že po jeho smrti v nich nemá banka pokračovat. Doložit smrt majitele účtu mohou bance buď pozůstalí úmrtním listem, nebo notář, který ji v rámci dědického řízení stejně kontaktovat musí.

Smrtí majitele účtu nezaniká plná moc, kterou udělil k nakládání s peněžními prostředky na účtu, neplyne-li z jejího obsahu opak. Když například manžel za svého života zmocnil svoji manželku k nakládání s penězi na účtu, pak toto dispoziční právo trvá i po smrti manžela. Manželka nebo někdo jiný s dispozičním právem tedy může například rušit platby a nakládat s finančními prostředky. Za transakce je odpovědná dědicům - je třeba také myslet na to, že pokud nespadá do okruh dědiců (což se může stát např. u partnerky zemřelého), bude vyzvána k vrácení peněz, které použila. A pokud dědičkou/dědicem je, pak se bude dělit o zůstatek na účtu s ostatními dědici. Ovšem může se stát, že i v případě společně využívaného účtu zůstane manželka bez přístupu k financím, pokud je v rámci dědického řízení zablokován - řešit je to třeba s notářem, který má dědické řízení na starosti. A ještě na jednu situaci je třeba dávat pozor: v některých případech může být dispoziční právo nastaveno jen po dobu života majitele účtu a po jeho úmrtí zanikne.

Manžel/ka či partner/ka bez dispozičního práva se k účtu během dědického řízení dostane jen prostřednictvím notáře. Ten může vystavit potvrzení o tom, že je potencionální dědic nebo ji jmenovat správcem pozůstalosti. Může také například vydat usnesení o zastavení některých plateb.

Pokud některé platby odejdou například za služby, které již zemřelý nevyužil, mohou dědicové účtu požádat o jejich vrácení. Banka v tom ale zpravidla nepomůže. Naopak pokud přijde na účet zemřelého důchod, má banka ze zákona povinnost jej vrátit. A naopak - pokud důchod manželky chodil na účet zemřelého manžela, je vhodné založit nový účet a u České správy sociálního zabezpečení vyplnit žádost o změnu výplaty peněz na tento účet.

Některé banky po nahlášení úmrtí majitele účtu přestanou účtovat poplatky za jeho vedení - ovšem většinou jen v případě, že k účtu nikdo nemá dispoziční právo.

 
Hypotéky

Splátky hypotéky pokračují i po smrti zůstavitele (majitele účtu), a to na základě příkazu, který zadal za svého života. Není přitom rozhodující, jestli nemovitost, na které je zástavní právo v souvislosti s hypotečním úvěrem, je předmětem dědického řízení.

Je tedy nutné se postarat o to, aby na účtu, ze kterého se hypotéka splácí, byl dostatek peněz. V případě, že tomu tak není, musí ve splácení pokračovat spoludlužník, někdo z případných dědiců nebo správce dědictví, pokud je ustanoven. Vždy je potřeba postupovat v součinnosti s bankou (které je třeba nahlásit úmrtí dlužníka a doložit je úmrtním listem) a s notářem.

Pokud měl zemřelý uzavřené pojištění schopnosti splácet hypotéku, může být celý dluh nebo jeho část uhrazen z něho. Banky navíc bývají v těchto případech vstřícné a dá se s nimi domluvit třeba na nižších splátkách nebo na tom, že hypotéka se začne splácet z účtu jiné osoby.

 
Spoření a investice do fondů

V rámci dědického řízení lze požádat notáře, aby zjistil všechny sjednané finanční produkty a investice, které zemřelý měl. Pokud pozůstalí o investicích vědí, měli by je notáři říci - není totiž stoprocentně zaručeno, že všechny informace dohledá.

Ty se pak stávají součástí dědického řízení a nikdo z pozůstalých k nim v podstatě nemá přístup až do jeho vypořádání. Poté si dědicové mohou nechat převést například podílové listy fondů na svůj účet cenných papírů nebo je prodat.

Pokud jde o vkladní knížky, Česká spořitelna je nepřevádí na nového majitele, ale zůstatek vyplácí dědicům.

Podobné je to u stavebního spoření, které zaniká a naspořená částka se stává součástí dědického řízení.

 
Penzijní připojištění

V případě úmrtí penzijní připojištění zaniká. Naspořené peníze připadnou osobám, které jsou uvedeny ve smlouvě. Pokud zemřelý nikoho ve smlouvě neurčil, pak se celá částka stává součástí dědického řízení. Na vypořádání penzijního připojištění mají ze zákona penzijní společnosti tři měsíce, zpravidla to však vyřizují rychleji.

 
Životní pojištění

Peníze ze životního pojištění získává člověk, která je uvedený ve smlouvě (takzvaná obmyšlená osoba). Může tam být přitom uvedeno více osob s podílem, který se jim má vyplatit.

Pokud ve smlouvě nikdo uvedený není, vyplácejí se peníze z životního pojištění v určeném pořadí, a to:

 1. manželka zemřelého;
 2. děti zemřelého;
 3. rodiče zemřelého;
 4. dědici zemřelého;
 5. stát.

K výplatě je třeba podat příslušné pojišťovně žádost a doložit úmrtní list.

 
Majetkové pojištění

Pojištění se v tomto případě vztahuje na příslušný majetek, nikoliv osobu. Z tohoto důvodů je platné i po úmrtí toho, na kterého byla pojistná smlouva uzavřena, a je tedy třeba pojistné platit dál. Po uzavření dědického řízení se zpravidla sjednává nová smlouva na dědice, který se stal/i vlastníkem pojištěného majetku - nebo lze převést stávající smlouvu. Za některých okolností lze převést pojištění na spolumajitele např. nemovitosti ještě před koncem dědického řízení.

Každopádně je dobré kontaktovat příslušnou pojišťovnu zejména u smluv na hodnotný majetek (domácnost, nemovitost apod.) a domluvit se s ní předem na dalším postupu. Může totiž nastat řada variant a podmínky pojišťoven i smluv se mohou lišit.

 
Dodavatelé energií

Pokud byla smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu uzavřeno na manžela či partnera, tak podle zákona jeho úmrtím automaticky končí. Je tedy možné ji nechat zaniknout a uzavřít smlouvu s novým dodavatelem nebo stávající smlouvu přepsat na někoho jiného. Dodavateli energií je třeba doložit úmrtní list.

S přepisem či uzavřením nové smlouvy nelze čekat až na konec dědického řízení - jak je uvedeno výše, smlouva zaniká úmrtím toho, s kým byla uzavřena. Při nečinnosti hrozí odpojení elektřiny nebo plynu, neboť bez platné smlouvy je odběr klasifikován jako neoprávněný.

 
Mobilní operátoři

U mobilních operátorů je to podobné jako u dodavatelů energií. Smlouva zaniká po smrti toho, s kým byla uzavřena. Operátorovi je třeba doložit úmrtní list. V případě úmrtí operátoři neúčtují sankce za předčasné ukončení smlouvy.